એકનોલેજમેન્ટ લેટર પ્રિન્ટ કરવા અહી ક્લીક કરો subscribe with arjikaro.com

SURAT SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED
LATEST JOBS (તાજેતરની જાહેરાત)View All Jobs
NO TITLE QUALIFICATION FIX SALARY DEPARTMENT LAST DATE APPLY ADVERTISEMENT
1 CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)
CHARTERED ACCOUNTANTS / COST ACCOUNTANTS/ M.B.A / M.COM
(NO OF POST - 1)
60,000-90,000 SURAT SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED (SSCDL) 14/12/2016 APPLY NOW VIEW PDF
2 DIGITAL ENGAGEMENT OFFICER
B.A / B.TECH / B.COM / B.SC. / B.C.A. / B.E. / B.B.A / B.SC.IT
(NO OF POST - 1)
45,000-65,000 SURAT SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED (SSCDL) 14/12/2016 APPLY NOW VIEW PDF
3 ASSI. GENERAL MANAGER (ADMIN/LEGAL)
M.B.A
(NO OF POST - 1)
40,000-60,000 SURAT SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED (SSCDL) 14/12/2016 APPLY NOW VIEW PDF
4 SR. ANALYST
M.C.A/ B.E - IT/ B.E - CE/B.TECH - IT/ B.TECH - CE/ M.SC.IT
(NO OF POST - 1)
35,000-60,000 SURAT SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED (SSCDL) 14/12/2016 APPLY NOW VIEW PDF
5 SR. DEVELOPER (OPEN SOURCE)
B.C.A / B.SC.IT / B.E - IT/ B.E - CE / B.E - ELECTRONICS / B.TECH - IT / B.TECH - CE / B.TECH - ELECTRONICS / M.C.A / M.SC.IT / M.E - IT/ M.E - CE / M.E - ELECTRONICS / M.TECH - IT / M.TECH - CE / M.TECH - ELECTRONICS
(NO OF POST - 1)
30,000-60,000 SURAT SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED (SSCDL) 14/12/2016 APPLY NOW VIEW PDF
6 MOBILE APP DEVELOPER
B.C.A / B.SC.IT / B.E - IT/ B.E - CE / B.E - ELECTRONICS / B.TECH - IT / B.TECH - CE / B.TECH - ELECTRONICS / M.C.A / M.SC.IT / M.E - IT/ M.E - CE / M.E - ELECTRONICS / M.TECH - IT / M.TECH - CE / M.TECH - ELECTRONICS
(NO OF POST - 1)
30,000-60,000 SURAT SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED (SSCDL) 14/12/2016 APPLY NOW VIEW PDF
WWW.ARJIKARO.COM વેબસાઈટ ઓનલાઈન જોબ એપ્લીકેશનની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જેમાં અરજદાર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી જુદીજુદી કચેરીમાં થનાર ભરતીની માહિતી મેળવી શકે છે, તેમજ ઓનલાઈન એપ્લાય કરી શકે છે. આ સુવિધાથી અરજી કરનારના સમય અને નાણાંની બચત થાય છે અને ભરતી પ્રક્રિયા પારદર્શક બને છે.